اعطای تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به شرکت های خلاقاطلاعیه های مهم

اعطای تسهیلات اشتغال پایدار روستایی

با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و به استناد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با موسسات عامل، با لحاظ نکات مندرج در لینک پیوست ذیل خبر، انجام می شود.

لذا به موجب توافقات بعمل آمده میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، کلیه شرکت های خلاق به شرط استقرار در روستا و در موارد خاص برای شرکت های پیشرو که نقش ساماندهی زنجیره محصولات و خدمات را ایفاء می نماید، مشمول بهره مندی از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی خواهند شد.

بدین منظور با موافقت تعمیم مزایای آیین نامه تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به طرح های فناورانه و صنایع خلاق و دریافت تسهیلات مشابه شرکت های دانش بنیان، شرکت های خلاق حائز شرایط می بایست پس از تماس و ارائه درخواست خود به دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق و دریافت معرفی نامه از این دبیرخانه، در سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir ثبت نام و برای بررسی در کمیته فنی و اعطای تسهیلات دارای کد طرح اختصاصی از سوی سامانه باشند.
لینک سامانه کارا