کنفرانس خبری پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگیاخبار صنایع خلاق

کنفرانس خبری پارک ملی علوم و فناوری های نرم وصنایع فرهنگی

پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در نظر دارد کنفرانس خبری با حضور رئیس و مدیران پارک با موضوعات زیر برگزار کند:

1- اعلام فراخوان عمومی جهت جذب شرکت های فعال در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی
2- اعلام برنامه های جذب تیم های استارتاپی جهت استقرار در برنامه شکوفا
3- فراخوان جذب در جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری
4- فراخوان نخستین دوره کارآموزی تخصصی در حوزه فناوری های نرم و صنایع خلاق و فرهنگی
5- اعلام برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع خلاق و فرهنگی

زمان و مکان مراسم: شنبه 5 آبان 1397 از ساعت 10 در محل پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی / طبقه ششم دانشگاه علم و فرهنگ