صندوق پژوهش و فناوری کریمهکارگزاران ارائه خدمات

صندوق پژوهش و فناوری کریمه

صندوق پژوهش و فناوری کریمه از جمله صندوق‌هایی است که به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی کاربردی – توسعه‌ای و همچنین ارائه خدمات مالی ویژه و منحصربه‌فرد به کارآفرینان متخصص و نوآوران در سال ۱۳۹۳ شروع به فعالیت کرد.

ذیل توافقات بعمل آمده با صندوق کریمه، شرکت های خلاق از 50 درصد تخفیف این صندوق در قالب موارد ذیل و با شرایط اعلام شده برخوردار خواهند بود.

تخفیف

شرایط

نوع ضمانت نامه

ردیف

50 درصد تخفیف در کارمزد

 

 

آورده نقدی : 5 درصد مبلغ ضمانت نامه

کارمزد یک درصد مبلغ ضمانت نامه

مزایده و مناقصه

1

آورده نقدی : 15- 5 درصد مبلغ ضمانت نامه
( متناسب با ارزیابی )

کارمزد یک درصد مبلغ ضمانت نامه

حسن انجام تعهدات

2

آورده نقدی : 15- 5 درصد مبلغ ضمانت نامه
( متناسب با ارزیابی )

کارمزد یک درصد مبلغ ضمانت نامه

پیش پرداخت

3