50 درصد تخفیف جهت صدور ضمانت نامه آرشیو اطلاعیه های سال 98

50 درصد تخفیف جهت صدور ضمانت نامه

در راستای تسهیل فضای کسب و کار شرکت های خلاق و به موجب توافق انجام شده میان دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق و صندوق پژوهش و فناوری کریمه، شرکت های خلاق می توانند به منظور دریافت انواع ضمانت نامه(ضمانت نامه های مزایده و مناقصه، حسن انجام تعهدات و پیش پرداخت) مطابق با شرایط پیش بینی شده زیر، از خدمات آن صندوق بهره مند شوند.

توضیحات شرایط نوع ضمانت نامه ردیف
50 درصد تخفیف در کارمزد
(ویژه شرکت های خلاق)

آورده نقدی: 5 درصد مبلغ ضمانت نامه

کارمزد : یک درصد مبلغ ضمانت نامه
مزایده و مناقصه 1

آورده نقدی: 5-15 درصد مبلغ ضمانت نامه ( متناسب با ارزیابی)

کارمزد : یک درصد مبلغ ضمانت نامه
حسن انجام تعهدات 2

آورده نقدی: 5-15 درصد مبلغ ضمانت نامه ( متناسب با ارزیابی)

کارمزد : یک درصد مبلغ ضمانت نامه
پیش پرداخت 3

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، شرکت های خلاق می توانند با شماره 02140883063 تماس حاصل فرمایند.