پیشخوان مشاوره بیمه و مالیات

با انتخاب این خدمت می توانید از انواع مشاوره های مربوط به فرآینده های بیمه تامین اجتماعی، هیات حل اختلاف بیمه تامین اجتماعی، مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی و ... براساس دستورالعمل های مربوطه استفاده نمایید.

مشاوره بیمه تامین اجتماعی شامل مشاوره پیرامون کلیه قوانین کار و تامین اجتماعی، تهیه و تنظیم لایحه دفاعیه جهت ارایه به سازمان تامین اجتماعی، بررسی قراردادها از نظر بیمه و ارائه خدمات مشاوره ای قبل و بعد از عقد قرارداد با محوریت بیمه سازمان تامین اجتماعی و ... می باشد.

فرآیند درخواست شرکتهای متقاضی:

خلاصه مطلب :

تاریخ درج مطلب : 21 بهمن 1397

نوع محتوا: خدمات تسهیل فضای کسب و کار