ارائه تخفیف جهت اخذ غرفه ویژه شرکت های خلاقآرشیو اطلاعیه های سال 98

تخفیف اخذ غرفه جهت حضور در نمایشگاه صنایع دستی

معاونــت صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری بــه منظــور معرفــی توانمنــدی هــا و ظرفیت هــای بالقــوه گــروه هــای فعالیتــی صنایــع دســتی کشــورمان در بخــش اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــه علاقمنــدان در داخــل و خــارج » را بــا همــکاری شــرکت صنایــع نمایشــگاهي آواي موفــق ایرانیــان و مشــارکت از کشــور، «ســی و یکمیــن نمایشــگاه ملــی صنایــع دســتی31 اســتان کشــور در محــل هنرمنــدان، تولیدکننــدگان، تجــار و صادرکننــدگان، تشــکل هــا، تعاونــی هــا و اتحادیــه هــای صنایــع دســتی دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران برگــزار مــی نمایـد.

زمان: 15 الی 18 اسفند ماه

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق، مطابق دستورالعمل حمایت از حضور شرکتهای خلاق در نمایشگاه های منتخب داخلی، تا سقف 20 میلیون ریال در سال از حضور این شرکت ها در نمایشگاه های منتخب داخلی حمایت میکند.

بدین منظور شرکت های خلاق فعال در این حوزه که سقف حمایتی آنها به پایان نرسیده باشد می توانند از تخفیف 50 درصدی جهت حضور در این نمایشگاه نیز بهره مند گردند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نامه به سایت http://www.ihcx.ir/ مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است که مبلغ حمایتی پس از حضور شرکت خلاق در نمایشگاه، به حساب شرکت واریز خواهد شد.