واحد پذیرش

وظایف این واحد عبارتند از :

1- شناسایی و پذیرش مبادی

- شناسایی متولیان در هریک از حوزه های صنایع خلاق و فرهنگی و یا الگوهای کشور جهت استفاده از پتانسیل ایشان در شناسایی و معرفی شرکت های خلاق
- دریافت درخواست عضویت در مبادی شرکتهای خلاق
- ارزیابی کاربرگ درخواست عضویت در مبادی
- ارائه درخواست و فرم ارزیابی مبادی به کارگروه و پیگیری تصویب آنها
- اطلاع رسانی به متقاضیان

2- شناسایی و پذیرش شرکت های خلاق(از طریق مبادی)

- دریافت کاربرگ های معرفی شرکت خلاق از مبادی منتخب
- بررسی صحت تکمیل کاربرگ و انطباق با شاخص های تعیین شده
- ارائه درخواستها به کارگروه برای تصویب
- اطلاع رسانی به مبادی و شرکت های پذیرفته شده
- هدایت شرکت های خلاق به سامانه شبکه نوآوری تهران جهت ثبت نام و بهره مندی از خدمات

3- شناسایی و پذیرش شرکت های خلاق (بدون مبادی)

- شناسایی شرکت های خلاق بدون مبادی
- معرفی شرکت های مذکور به ستاد نرم و هویت ساز جهت ارایه کاربرگ درخواست پذیرش شرکت های خلاق
- دریافت گزارش ارزیابی شرکت از سوی ستاد نرم و هویت ساز و اطلاع رسانی به متقاضیان
- هدایت شرکت های خلاق پذیرفته شده به سامانه شبکه نوآوری تهران جهت ثبت نام و بهره مندی از خدمات


4- ممیزی مبادی

- بررسی سالیانه عملکرد مبادی به منظور حصول اطمینان از دارا بودن شرایط احراز
- ارائه نتایج به کارگروه


آیین نامه اجرایی برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق

دانلود بروشور برنامه

واحد ارائه خدمات


با توجه به نوپا بودن صنایع خلاق و نبود یک برنامه ی منسجم در راستای ارائه خدمات به این نوع شرکت ها که می توانند به عنوان برنامه ای مکمل در حوزه دانش بنیان معرفی شوند، این واحد در نظر دارد تا با اتخاذ ساز و کارهای مناسب و اقدامات ذیل، امر ارائه خدمت به صنایع مذکور را در راستای توسعه بیش از پیش صنایع خلاق در کشور محقق نماید.

1- خوشه بندی صنایع خلاق

- خوشه بندی صنایع خلاق بر اساس حیطه های تخصصی(عملیاتی)
- ایجاد و برقراری پیوند بین شرکت های خلاق درون هرخوشه (شبکه سازی بین خوشه ها)

2- مطالعات و نیازسنجی صنایع خلاق

- مطالعه و شناسایی نیازها و زیرساخت های مشترک شرکت های خلاق
- بررسی و شناسایی موانع پیش روی صنایع خلاق در زمینه های مختلف اعم از موانع قانونی، معضلات تامین مالی و ...

3- تدوین و توسعه خدمات

- ارائه و تدوین پیش نویس آیین نامه های خدمات جهت تخصیص به شرکت های خلاق کارگروه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق جهت تصویب
- شناسایی و مذاکره با کارگزاران خدماتی جهت تامین خدمات مورد نیاز صنایع خلاق
- پیگیری دسترسی شرکت های خلاق به کارگزاران حمایت کننده

4- پیگیری و نظارت خدمات

- نظارت بر ارائه خدمات به شرکت های خلاق
- پیگیری و نظارت بر تأمین مالی خدمات ارائه شده
- بررسی میزان اثربخشی خدمات داده شده به شرکت های خلاق

واحد ترویج


به منظور ایجاد گفتمانی غالب و همه جانبه در رابطه با نقش مهم و اثرگذار صنایع خلاق و فرهنگی در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور و نیز شناساندن اهمیت این صنایع به مردم، مسئولین و نخبگان، واحد ترویج دبیرخانه شرکت های خلاق سعی دارد با به کارگیری فعالیت های ترویجی که نقش مهمی در جریان سازی توجه به صنایع خلاق دارد، اقداماتی را در این خصوص انجام دهد که عبارتند از: 

1- اطلاع رسانی

- اطلاع رسانی فعالیت های کارگروه از طرق مختلف نظیر: سایت، شبکه های مجازی، رسانه ها، رویدادها
- اطلاع رسانی خدمات قابل ارائه به شرکتهای خلاق
- گردآوری و انتشار اخبار در حوزه فعالیت شرکت های خلاق در سطح ملی و بین المللی

 

2- توسعه
- گردآوری و انتشار مقالات علمی و آموزشاای در حوزه فعالیت شرکت های خلاق در سطح ملی و بین المللی
- برنامه ریزی و پیگیری توسعه فعالیتهای دانشجویی در حوزه فعالیت شرکت های خلاق
- بررسی مستمر به منظور شناسایی ک سب و کارهای نوین و پیگیری پیوستن آنها به خانواده شرکت های خلاق
- برگزاری نشست های ترویجی و پنل های تخصصی
- برگزاری جشنواره معرفی برنامه شرکت های خلاق و انتخاب برترین ها

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: درباره ما