وب اپلیکیشن نمایش اثار هنری

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻨﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان، متخصصان تکنولوژی و کسب‌و‌کار می‌کوشد ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻨﺮ در اﯾﺮان (Digitalizing the Iranian art industry) گام بردارد، فضایی را برای هنرمندان رشته‌های مختلف و نمایش و فروش آثارشان ایجاد کند، بستری برای معرفی رویدادها، گالری‌ها و کارگاه‌ها... باشد و در این مسیر تمام افراد جامعه را با خود همراه کند تا شاید همگی با هنرمند درون خود آشتی کنند.
و به این ترتیب بزرگترین اجتماع آنلاین هنرمندان ایرانی در پروانه شکل‌ می‌گیرد که هدف آن ﮔﺴﺘﺮش و ﻋﻤﻮﻣﯽ‌ﺳﺎزی ﻫﻨﺮ و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﺮان و همچنین مرجعی تخصصی برای هنر است.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داستان خود و نحوه‌ی خلق آﺛﺎرشان را ﺑﺮای مخاطبان در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ایران نمایش داده و در صورت تمایل در فروشگاه پروانه ارائه دهند و به این شکل می‌توانند غیر از نمایش در گالری‌ها و فضای آفلاین از قابلیت فضای آنلاین برای دسترسی به مخاطبان گسترده‌تر استفاده کنند.

بخش های اصلی این سامانه شامل:

  • پروفایل اختصاصی هنرمند: ایجاد صفحه اختصاصی برای معرفی هنرمند و آثار
  • اجتماع آنلاین هنرمندان ایرانی: محفل حضور هنرمندان رشته های مختلف هنری
  • فروشگاه اختصاصی آثار هنری: خرید و فروش بدون واسطه آثار هنری در فروشگاه های اختصاصی پروانه
  • راهکارهای تجاری سازی آثار هنری: مشاوره و ارائه خدمات و راهکارهای تجاری سازی آثار هنری

وب سایت : https://iparvaneh.ir/

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کرونا و کسب و کارها