ثبت نام شرکت های خلاق

راهنمای پذیرش شرکت های خلاق

پیش شرط های لازم جهت ارائه درخواست پذیرش شرکت‌های خلاق

 

دارا بودن یکی از شخصیت‌های حقوقی قابل ثبت در نظام قانونی کشور    

خصوصی بودن شرکت    

دانش‌بنیان نبودن محصول/خدمت    

حوزه محصول/خدمت مرتبط با حوزه های خلاق مذکور در آیین نامه باشد   

محصول/ خدمت می بایست تولید/ارائه شده باشد. (صرف ارائه طرح قابل پذیرش نمی باشد)   

نوآورانه بودن محصول/خدمت به این معنی که نسبت به فعالیت‌های مشابه در سطح کشور دارای سطح تمایز باشد  

دارا بودن ظرفیت مربوط به اثربخشی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ   

آیین نامه اجرایی برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق

دانلود بروشور برنامه

 

فرم آنلاین ثبت درخواست پذیرش شرکت های خلاق

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: ثبت نام