صندلی راست، چپ دست

يکي از چالش هاي مهم فراروي انسان مقوله راست و چپ دست بودن افراد مي باشد؛از گذشته تا کنون به دليل جامعه آماري پايين تعداد افراد چپ دست تبعيض هايي همچون نبود امکانات يکسان،عدم عدالت هاي آموزشي،اداري و... صورت گفته است. يکي از مهم ترين اين چالش ها در بعد آموزشي نبود صندلي يکسان براي اين دو طيف مي باشد. در اغلب اوقات در تمامي مراکز شاهد حضور حداکثري امکانات نظير صندلي براي طيف راست دستان هستيم،طيف اقليت نيز در اين شرايط مجبور به وقف دادن خود با اوضاع يا ارائه راهکار نيمه درست و يا حتي نادرست براي حل اين موضوع مي باشند. باتوجه به همين مسئله "صندلي راست،چپ دست" طراحي شد تا بلکه کمي از اين تبعيض و عدم رعايت عدالت (به خصوص آموزشي) براي اين دو قشر و به طور دقيق تر براي چپ دستان را کاهش دهد. صندلي راست،چپ دست نمونه جديدي از صندلي هاي آموزشي است که با تمام نسخه هاي قبلي اين گونه از صندلي ها تفاوت دارد اما در عين حال 95 درصد قطعات آن با صندلي هاي معمولي آموزشي يکسان مي باشد. شاخص ترين ويژگي طرح قابل استفاد بودن اين نوع از صندلي ها براي هر دو طيف راست دستان و چپ دستان در زمان ها و مکان هاي مختلف مي باشد. اين نوع صندلي ها تنها در نوع چرخش دسته با صندلي هاي اوليه متفاوت هستند،ايده اصلي اين صندلي در واقع منتهي به طراحي دسته صندلي مي شود چراکه بدنه صندلي تفاوت چنداني با نمونه هاي قبلي خود ندارد در نتيجه صندلي هاي اوليه و نمونه هاي قبلي را مي توان با کمترين هزينه اي به اين نوع از صندلي ها تبديل کرد.از ديدگاه اقتصادي نيز ارزش اين نمونه از صندلي ها با نسخه هاي قبلي برابري مي کند.در واقع مي توان گفت توليد کننده يک نوع محصول را توليد مي کند و مصرف کننده از يک محصول به دو شکل استفاده مي کند.

 

 

اين طرح در واقع نسل بعدي صندلي هاي آموزشي مي باشد. در اين طرح مشکلات صندلي هاي موجـود بـا راه حـل هـاي خلاقانه برطرف شده است.ايده اصلي اين طرح به دسته صندلي منتهي مي شود و به گونه اي طراحي شده که بـراي هـر دو نوع دانش آموز قابل استفاده باشد. در اين طرح کل دسته صندلي با استفاده از يک لولا که زير صندلي تعبيه شـده مـي توانـد بچرخد و بنا به دلخواه مصرفکننده در سمت چپ يا راست صندلي قرار گيرد. زير دستي دستهي صندلي، به منظـور راحتـي کار کاملا شبيه نمونههاي موجود داراي دسته ثابت ساخته شده، با اين تفاوت که خود از دو قسمت تشکيل شده کـه شـامل "نگهدارندهي آرنج" و "نگهدارندهي اصلي" دسته ميباشد. اين ويژگي اين صندلي را به نمونهاي خاص و منحصـر بفرد تبديل ميکند که علاوه بر فراهم آوردن عدالت آموزشي آن را جايگزيني مناسب براي نسل بعدي صندليهاي آموزشـي ميسازد؛از امکانات جانبي صندلي مي توان به چند عنوان اشاره کرد که شرح مختصري از آن در ادامه بيـان مـي شـود : بـه منظور جابجايي هرچه آسانتر صندلي دو عدد چرخ لاستيکي در قسمت انتهايي پايـه هـاي پشـتي صـندلي تعبيـه شـده کـه جابجايي آن را بسيار آسان مي کند.کافيست صندلي را روي پاهاي انتهايي خود خـم کـرده و بـا خـود بکشـيد .همچنـين در قسمت پشتي صندلي، نگهدارنده اي قرار گرفته که دانشجوي پشتي ميتواند کوله پشتي خود را از آن آويزان کـرده و براحتـي

مورد استفاده قرار دهد.از طرفي در قسمت زيرين پشت سبد کوچکي تعبيه شده که در حين کلاس دانشـجو وسـايل خـود را در آن قرار مي دهد.

صندلي راست،چپ دست (دوطرفه) نمونه جديدي از صندلي هاي آموزشي- تجاري است که در عين شباهت حداکثري با صندلي هاي معمولي آموزشي از لحاظ مواد اوليه و ساختار،تفاوتي اساسي با تمام نسخه هاي قبلي اينگونه از صندلي ها دارد. شاخص ترين ويژگي طرح قابل استفاده بودن اين نوع از صندلي ها براي هر دوطيف راست دست و چپ دست در شرايط مختلف مي باشد. از کاربردهاي مهم طرح مي توان به استفاده از آن به عنوان صندلي نماز وصندلي غذاخوري نيز اشاره کرد. اين نوع

صندلي ها در نوع چرخش دسته با صندلي هاي عادي متفاوت هستند،ازآنجاکه ايده اصلي اين صندلي پيرامون دسته صندلي مي باشد و بدنه صندلي تفاوت چنداني بانمونه هاي قبلي ندارد بنابراين ميتوان صندلي هاي موجود را باکمترين هزينه به اين نوع از صندلي ها تبديل کرد. از ديدگاه اقتصادي نيز ارزش اين نمونه از صندلي ها بانمونه هاي قبلي برابري مي کند."درواقع ميتوان گفت توليدکننده يک نوع محصول را توليد مي کند و مصرف کننده از يک محصول به چهارشکل استفاده مي کند."

وب سایت: Rlchair.blog.ir

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: معرفی شرکتهای خلاق