تهران؛ نبض تحولات اکوسیستم بازی‌های دیجیتالآرشیو اخبار سال 98

گزارش«تهران: شهرِ بازی»، گزارشی از میزان و نحوه مصرف بازی‌های دیجیتال در ۵ ناحیه تهران مشتمل بر شمال، جنوب، غرب و مرکز تهران است که هر ناحیه از ادغام چند منطقه شهرداری شکل‌گرفته است. این گزارش همانند گزارش نمای باز به ارائه اطلاعات جمعیت‌شناختی بازیکنان تهرانی و چگونگی استفاده از این رسانه توسط بازیکنان می‌پردازد. کلان‌شهر تهران از جهات مختلفی همچون میزان امکانات و تعداد بازی‌سازان، تعداد بازیکنان و میزان درآمد بازار، فاصله قابل‌توجهی با دیگر نقاط کشور دارد، به‌طوری‌که حتی فقط تعداد بازیکنان ناحیه شرق تهران از بسیاری از شهرهای بزرگ کشور بیشتر است.

این گزارش نشان می‌دهد که بازیکنان تهرانی الگوی بازی کردن ویژه‌ای را نسبت به سایر مناطق کشور رقم‌ زده‌اند. اینکه متوسط سن بازیکنان تهرانی از متوسط سن بازیکنان در کشور بیشتر است، اینکه نسبت تعداد بازیکنان کنسولی در تهران به شکل معناداری از مناطق دیگر کشور بیشتر است، اینکه تعداد بازیکنان بیشتری در تهران به‌صورت آنلاین بازی می‌کنند و اینکه دستگاه تبلت در تهران به‌شدت طرفدار دارد؛ تنها بخشی از نکات جالب این گزارش است. جالب‌تر اینکه در بازیکنان تهران برخلاف برآورد کل کشور، سهم دسترسی آنلاین به بازی‌ها از سهم دسترسی حضوری به بازی‌ها بیشتر است.  در واقع شاید  گفت الگوی مصرف بازی‌های دیجیتال در کلان‌شهر تهران نمایان‌گر الگوی آینده مصرف بازی‌ها در کل کشور باشد، به بیان بهتر، بر اساس آمارها تهران نبض تحولات اکوسیستم بازی‌های دیجیتال در کشور را به دست دارد.

تهـران، بـه دلیـل تراکـم جمعیتـی و اقتصـادی ناهمگـون موجـود، قلـب اکوسیسـتم بازیهــای دیجیتــال محســوب میشــود. چــه از لحــاظ تولیــد و چــه از لحــاظ مصـرف، ایـن کلانشـهر بـا اختلافـی قابـل توجـه، سـهم بیشـتری نسـبت بـه سـایر شــهرهای ایــران دارد. از یــک منظــر ایــن واقعیــت نیــاز بــه تلاشهــای جدیتــر بــرای رشــد ســایر قطبهــای بــازی ایــران، همچــون مشــهد، اصفهــان، تبریــز، اهــواز، کــرج، شــیراز و... و بالفعــل کــردن تــوان دیگــر شــهرهای مغفــول کشــور را بــه تصویــر میکشــد. امــا از نگاهــی دیگــر، مطالعــه دقیــق الگوهــای مصــرف ِ و پرداخــت ایــن شــهر بــازی، عاملــی تعیین کننــده بــرای موفقیــت بازیهــا بــه حســاب می آیــد.

دانلود فایل pdf گزارش