ایجاد زیست بوم فناوری و نوآوری توسط معاونت علمی فناوری