هم افزایی شورای شهر، معاونت علمی و شهرداری در ساختن شهر خلاق