شرکت‌های خلاق و خانه‌های خلاق و نوآوری تسهیلات 12درصد مشمول دوره تنفس می‌گیرنداطلاعیه های مهم

مایت از شرکت های خلاق، شرکت های فعال در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی و خانه های خلاق

بر اساس بند الف تبصره 18، قانون بودجه، به دولت اجازه داده می شود برای مردمی‌ شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور و برای بهره‌برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به ایجاد اشتغال پایدار و جدید منجر شود.

این تسهیلات در دو نوع ایجادی، توسعه ای، تکمیلی و سرمایه در گردش با سقف متناسب با طرح و سود 10 و 12 درصدی است. این تسهیلات برای استان های کم برخوردار، 10 درصد است.

برای تسهیلات بر مبنای سرمایه در گردش، دوره تنفسی در نظر گرفته نشده اما در نوع دیگر، دوره تنفس حداکثر 12 ماهه است.

دوره بازپرداخت تسهیلات ایجادی، توسعه ای و تکمیلی، 3 سال و برای تسهیلات با سرمایه در گردش 1 سال در نظر گرفته شده است.

ضمانت هر دو نوع تسهیلات نیز مطابق ضوابط بانک عامل است که پس از بررسی طرح توجیهی ارائه شده (بعد فنی و اقتصادی) اعتبارسنجی مشخص می شود.

بر اساس بند الف تبصره 18، قانون بودجه، به دولت اجازه داده می شود برای مردمی‌ شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور و برای بهره‌برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به ایجاد اشتغال پایدار و جدید منجر شود.

این تبصره به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان فرصت می دهد تا ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات مصرح در ذیل این تبصره را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهند.

علاقمندان دریافت این تسهیلات می توانند به سایت siam.isti.ir  مراجعه کنند.