مهمترین ویژگی نمایشگاه ایران ساخت از نگاه پرویز کرمی