اطلاعیه و اخبار

نوآوری‌های اشتغال‌زا به یاری آسیب‌دیدگان اجتماعی می‌آید

28 تیر 1401   -   اطلاعیه های مهم
نوآوری‌های اشتغال‌زا به یاری آسیب‌دیدگان اجتماعی می‌آید

کارگروه نوآوری اجتماعی ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق، در همکاری با سایر نهادهای عمومی و خصوصی با هدف ارتقای زیست بوم نوآوری و فناوری در حوزه اجتماعی و با نگاه ویژه به مناطق کمتر برخوردار، اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی آماده حمایت های مادی و معنوی از طرح ها و ایده های پیشنهادی در این حوزه می باشد.

ادامه مطلب