اطلاعیه های مهم

سال 99

فراخوان جدید جشنواره "خلاق برتر"

23 تیر 1399   -   اطلاعیه های مهم
فراخوان جدید جشنواره "خلاق برتر"

جشنواره "خلاق برتر" با هدف انتخاب و تقدیر از شرکت های خلاق برتر و استارتاپ های صنایع خلاق موفق در حوزه های ذیل آئین نامه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق و همچنین تجلیل از شتابدهنده ها، مراکز نوآوری(فعال در حوزه صنایع خلاق) و مراکز همکار دبیرخانه خلاق برگزار می گردد.

ادامه مطلب